Projekční činnost, vodohospodářské stavby - Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Projekční činnost, vodohospodářské stavby, vodovody a kanalizace

Společnost Agroprojekce Litomyšl je projekční a inženýrská organizace, která zajišťuje kompletní služby v projektové činnosti a zajišťuje inženýrskou činnost při výstavbě vodohospodářských staveb. Projektujeme malé vodní nádrže a rybníky v rozsahu dle metodik pro dotační podporu Ministerstva životního prostředí a Evropské unie. Projektujeme vodohospodářské stavby pro města a obce, vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod, vodní plochy do parků. Zajišťujeme kompletní dokumentaci pro protipovodňovou ochranu uzemí, to je studie odtokových poměrů, návrh protipovodňových opatření, poldry, suché nádrže, úpravy toků, hráze a uzávěry. Zajišťujeme projekty komplexních pozemkových úprav, změny a identifikace pozemků, určení vlastnických hranic, návrh polních cest, protierozních opatření, prvků ÚSES, návrhy pro zachycení vody v krajině.

Projektujeme územní systémy ekologické stability, biokoridory a biocentra, včetně realizačních projektů. Zajišťujeme posouzení vlivů stavby na krajinný ráz. Provádíme zjišťovací řízení pro posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. (Environmental Impact Assessment/EIA)Firma Agroprojekce Litomyšl nabízí především projektovou činnost v oblasti vodohospodářských staveb a pozemkových úprav.

Společnost Agroprojekce má v součastné době cca 35 zaměstnanců, nichž přibližně třetina jsou inženýři se specializací na vodohospodářské stavby, ostatní středoškoláci, převážně absolventi Vyšší odborné školy stavební ve Vysokém Mýtě. Firma v roce 1995 navázala na více než 30-ti letou tradici firmy Agroprojekt Pardubice, a.s. Našimi zákazníky jsou především města, obce, Mze pozemkové úřady, krajské úřady – referáty životního prostředí, správci vodovodů a kanalizací, Zemědělská vodohospodářská správa, podniky Povodí a správy chráněných krajinných oblastí.
Firma Agroprojekce Litomyšl je certifikována ISO 9001.

Protipovodňová opatření a ochrana před povodněmi

  • Poldr Lichkov (1 mil.m3 ochranný prostor) na řece Orlici
  • Poldr Pod Suchým potokem na řece Orlici
  • Poldr na Lipkovském potoce

Malé vodní nádrže a rybníky

  • Projekty zpracovávané pro obce a vlastníky pozemků budované s podporou finančních zdrojů EU životní prostředí
  • Malé vodní nádrže Pokřikov, Morašice, Šanovec, Adršpach, Jizera Mnichovo Hradiště, Lužec nad Cidlinou, Keteň, Zákraví, Chvalkovice, Orlické Záhoří a další…

Vodovody a kanalizace

  • Kanalizace pro obec Rtyně v Podkrkonoší
  • Kanalizace Litomyšl – Nedošín

Odpadové hospodářství

Projektujeme skládky odpadů a kompostárny.

Významnější akce:

  • Skládka komunálního odpadu Třebovice v Čechách pro Českou Třebovou
  • Skládka komunálního odpadu Velké Meziříčí