Zajištění kvality - projekční činnost, vodohospodářské stavby

Politika kvality

Agroprojekce Litomyšl s r.o. je organizací, která zajišťuje služby především v těchto oborech: zemědělství, vodní hospodářství, zeměměřičství. Převažující činností je zpracování projektů pozemkových úprav a vodohospodářských staveb.

Vedení společnosti – valná hromada společníků přijala na jednání dne 12.dubna 2011 politiku kvality, k jejímuž naplnění stanovuje tento program:

  • Podstatou politiky kvality společnosti je zkvalitňování poskytovaných produktů, které jsou předmětem podnikání společnosti, a proto všichni pracovníci musí mít neustále na mysli spokojenost našich zákazníků a všechny činnosti podřídit tomuto cíli. Vedení společnosti si je vědomo skutečnosti, že nekvalitně poskytnutý produkt ohrožuje samotnou podstatu existence společnosti.
  • Politika kvality zahrnuje osobní angažovanost a aktivitu při plnění požadavků zákazníků a neustálé zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti.
  • Příručka kvality vymezuje odpovědnost vedoucích pracovníků za dosahování jakosti v jimi řízených úsecích v souladu s normou ISO. Jednatel společnosti je odpovědný za zavedení systému kvality podle této příručky a příslušných dokumentovaných postupů.
  • Politika kvality je sdělována v organizaci. Vzdělávací program společnosti je trvalou součástí politiky kvality prováděný za účelem objasnění, zavedení a trvalého udržování systému kvality, a proto budou všichni pracovníci k vykonávaným činnostem pravidelně školeni.

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všechny předpisy a zákony užívané při zhotovení produktu a dalších činnostech organizace.

Vedení společnosti má za to, že jen kvalita poskytovaných produktů uspokojí obchodní partnery a zákazníky. Nástrojem pro dosažení tohoto strategického cíle je systém řízení jakosti. Od pracovníků společnosti bude přiměřeně k zastávané funkci vyžadována jeho znalost.

Environmentální politika

Agroprojekce Litomyšl s r.o. je organizací, která zajišťuje služby především v těchto oborech: zemědělství, vodní hospodářství, zeměměřičství. Převažující činností je zpracování projektů pozemkových úprav a vodohospodářských staveb.

Společnost Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. si je plně vědoma dopadů do životního prostředí, které vznikají při její činnosti. Proto se rozhodla zavést a udržovat systém environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Vedení společnosti – valná hromada společníků přijala na jednání dne 12.dubna 2011 závazek společnosti k ochraně životního prostředí. Environmentální politika slouží k vyjádření tohoto závazku a je dokumentem závazným pro všechny zaměstnance společnosti. V návaznosti na toto rozhodnutí vedení společnosti prohlašuje, že:

  • bude udržovat soulad s legislativními požadavky a dalšími požadavky, jako jsou: požadavky zákazníků a veřejnosti v otázkách souvisejících s ochranou životního prostředí atd.
  • integruje zásadní environmentální hlediska do všech svých podnikatelských aktivit s cílem maximálně eliminovat negativní dopad svých rozhodnutí na životní prostředí, zejména bude dbát na prevenci znečištění životního prostředí,
  • bude pravidelně vyhodnocovat dosahování cílů a cílových hodnot plynoucích z environmentální politiky, sledovat a hodnotit svůj environmentální profil a přijímat opatření k jeho trvalému zlepšování,
  • zabezpečí průběžné vzdělávání, výcvik a motivaci zaměstnanců, aby prováděli veškeré pracovní činnosti zodpovědným environmentálním způsobem,
  • zaváže nájemce prostor v sídle společnosti k dodržování pravidel a zákonných postupů environmentálního charakteru a minimalizaci činností, které mohou mít dopad na životní prostředí,
  • bude uplatňovat otevřený přístup a vést dialog se zaměstnanci, smluvními partnery a veřejností o všech zásadních otázkách vztahu společnosti k životnímu prostředí.